RockDrain kan appliceras på ytor med fritt och rinnande vatten.  Gränsen för möjlig applikation går där sprutbetong inte kan få fäste.
RockDrain behöver ingen avjämning av befintlig sprutbetong innan det appliceras, vilket är fallet med sprayade membran där risken för skuggbildning, och därmed läckage, annars är mycket stor.
RockDrain utgör en monolitisk konstruktion med full vidhäftning mellan de olika skikten, vilket inte är fallet där textila, eller liknande, dräneringsskikt ingår.
RockDrain är ett dränerande system som inte behöver dimensioneras för fullt vattentryck.
RockDrains dränerande funktion är kontrollerbar genom inspektion via spolrören, vilket inte andra system med dränskikt av textil, eller liknande, är.
RockDrains öppna kanalsystem, med ett stort antal alternativa evakueringsmöjligheter, medför att risken för igensättning är liten, i motsats till textila, eller liknande, system. Skulle så ändå ske är systemet spolbart, vilket textila dränskikt inte är.
RockDrains yttre tätskikt, Solbruk, är absolut brandsäker och spjälkar inte ens vid temperaturer i storleksordningen 1200 grader C.
RockDrain har, vid frystest utfört i Sverige, utsatts för – 22 grader C under ett flertal dygn utan att vattnet i kanalerna frös. Detta tack vare isolationsförmågan hos Solbruk. 
RockDrains öppna kanalsystem, med dess expansionsmöjligheter, medför att risken för frostsprängning är liten även om konstruktionen fryser. Icke dränerande, och vattenmättade textila dräner, torde löpa väsentligt större risk för frostsprängning.
RockDrain har liten risk för sprickbildning i det yttre tätskiktet av Solbruk, då detta genom vidhäftningen är kontinuerligt inspänt, vilket inte är fallet vid konstruktioner med inbyggda elastiska skikt, typ sprayade membran. Skulle sprickor trots detta uppstå, är Solbruket självläkande.
Risken för porbildning, och därmed läckage, vid sprutning av Solbruk är minimal. Skulle det ändå uppstå porer är dessa självläkande, liksom mindre sprickor. Sprayade membran är inte självläkande och kräver en minituös kontroll vid utförandet under de förhållanden som råder i tunnlar.
RockDrain har en livslängd motsvarande sprutbetong, det vill säga ca 120 år. För andra system, typ membran av olika slag, sätts livslängden till 40 år enligt gällande krav i Sverige.